UA Press-Releases
Официальные пресс-релизы украинских телекоммуникационных компаний

До відома акціонерів ВАТ «Укртелеком»!

Ярлыки:
Відповідно до рішення Правління (протокол № 17 від 18.04.2011), 14 червня 2011 року відбудуться загальні збори акціонерів ВАТ "Укртелеком".

Адреса проведення зборів: 01901, м. Київ, вул. Інститутська 1, Міжнародний центр культури і мистецтв профспілок України (великий зал), їхати до станції метро «Майдан Незалежності».

Початок зборів о 13-00 год.

Порядок денний

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії.

2. Затвердження звітів Товариства за 2008, 2009, 2010 роки, визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік. Розгляд звітів Правління про роботу за 2008, 2009, 2010 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

3. Розгляд звітів Наглядової ради про роботу за 2008, 2009, 2010 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

4. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії за 2008, 2009, 2010 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

5. Затвердження балансу товариства за 2008, 2009, 2010 роки.

6. Розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2008, 2009, 2010 роках.

7. Про покриття збитків товариства.

8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради; затвердження кількісного складу Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів), з членами Наглядової ради.

9. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії; затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії; затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

10. Припинення повноважень Голови та членів Правління, визначення виконавчого органу, обрання Голови та членів виконавчого органу.

11. Прийняття рішення про зміну найменування товариства, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

12. Внесення змін до Статуту товариства шляхом його викладення в новій редакції, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»; надання повноважень Голові загальних зборів на підписання Статуту товариства в новій редакції.

13. Затвердження внутрішніх Положень товариства в новій редакції.

14. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 08 червня 2011 року, за три робочих дні до дня проведення зборів.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцем знаходження товариства - м. Київ, бульв. Т. Шевченка 18, кімн. №126, перший поверх (відповідальний за порядок ознайомлення – заступник Голови Правління з питань корпоративних прав Зайцев В.О.), а в день проведення зборів – у місці їх проведення.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 14.06.2011 з 10.00 до 12.30 год. за місцем проведення зборів.

Для реєстрації учасники зборів повинні мати при собі паспорт або документ, що посвідчує особу (дані із якого містяться у системі реєстру акціонерів), представники акціонерів – паспорт або документ, що посвідчує особу, та довіреність від акціонера на передачу йому права участі у загальних зборах, завірену реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «Укртелеком»
за 2008 рік (тис. грн.)

Найменування показниказвітний періодпопередній період
Усього активів12 370 45312 694 232,4
Основні засоби (в т.ч. інвестиційна нерухомість)9 319 5578 989 340,1
Довгострокові фінансові інвестиції9 7489 901,0
Запаси427 963431 929,8
Сумарна дебіторська заборгованість986 314970 016,0
Грошові кошти та їх еквіваленти672 0091 216 561,4
Нерозподілений прибуток (збиток)(1 337 771)455 394,2
Власний капітал3 912 2163 643 560,1
Статутний капітал4 681 5624 681 562,0
Довгострокові зобов'язання3 970 2622 857 432,5
Поточні зобов'язання942 493773 156,7
Чистий прибуток (збиток)(1 525 522)267 193,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)18 726 248 00018 726 248 000
Кількість власних акцій, вилучених (шт.) 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)96 587105415

Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «Укртелеком»
за 2009 рік (тис. грн.)

Найменування показниказвітний періодпопередній період
Усього активів11 748 95312 368 364
Основні засоби (в т.ч. інвестиційна нерухомість)8 944 5129 319 533
Довгострокові фінансові інвестиції9 9459 748
Запаси346 372426 640
Сумарна дебіторська заборгованість1 169 361985 209
Грошові кошти та їх еквіваленти482 352672 009
Нерозподілений прибуток (збиток)(1 799 259)(1 342 848)
Власний капітал3 915 0673 914 755
Статутний капітал4 681 5624 681 562
Довгострокові зобов'язання3 571 5003 970 262
Поточні зобов'язання1 116 318942 933
Чистий прибуток (збиток)(456 426)(1 528 394)
Середньорічна кількість акцій (шт.)18 726 248 00018 726 248 000
Кількість власних акцій, вилучених (шт.) 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)8681496587

Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «Укртелеком»
за 2010 рік (тис. грн.)

Найменування показниказвітний періодпопередній період
Усього активів10 476 76511 742 704
Основні засоби (в т.ч. інвестиційна нерухомість)8 055 1168 944 495
Довгострокові фінансові інвестиції9 8499 945
Запаси399 030355 644
Сумарна дебіторська заборгованість984 8541 162 031
Грошові кошти та їх еквіваленти216 182482 352
Нерозподілений прибуток (збиток)(2 062 424)(1 803 657)
Власний капітал3 908 4733 914 117
Статутний капітал4 681 5624 681 562
Довгострокові зобов'язання2 484 7033 571 500
Поточні зобов'язання1 256 9301 115 417
Чистий прибуток (збиток)(258 767)(461 529)
Середньорічна кількість акцій (шт.)18 726 248 00018 726 248 000
Кількість власних акцій, вилучених (шт.) 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)7651386814

Емітент: Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком»
Адреса: 01601, Україна, м. Київ, б-р Т.Шевченка, 18
Тел. для довідок: (044) 235-45-22

Мобильная версия

Android-приложение

Followers


Артём Сухорослов